Welkom in deze webshop.
van zuilenopmaat.nl
tel 06 50557714 bgg: stuur een app of SMS
NUNSPEET
zie voor meer bedrijfgegevens: http://www.maatmeubelen.nl

Download algemene voorwaarden

Algemene (Verkoop)voorwaarden van Meubelmakerij Reitsma Maatmeubelen VOF  ten behoeve van de webshop (zuilopmaat.nl)

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Reitsma Maatmeubelen VOF (hierna:zuilopmaat.nl)) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn nog niet  gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Harderwijk en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie: http://www.zuilopmaat.nl.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van  (zuilopmaat.nl) worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door  (zuilopmaat.nl) ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van  (zuilopmaat.nl) zijn vrijblijvend en  (zuilopmaat.nl) behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door (zuilopmaat.nl).  (zuilopmaat.nl) is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt  (zuilopmaat.nl) dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden voor(af) levering van het desbetreffende product.
3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door  (zuilopmaat.nl) bent u een bedrag van tweeënveertig euro en negenenzestig eurocent (€ 42,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien (zuilopmaat.nl) haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van (zuilopmaat.nl) om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is  (zuilopmaat.nl) gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door  (zuilopmaat.nl).
 

Artikel 4. Levering

4.1 De door  (zuilopmaat.nl) opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Indien er niet binnen 42 dagen geleverd kan worden, kan de overeenkomst zonder kosten en zonder ingebrekestelling ontbonden worden.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan  (zuilopmaat.nl) verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door  (zuilopmaat.nl) geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2  (zuilopmaat.nl) garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u  (zuilopmaat.nl) daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen Eén  (1) werkdag na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft  (zuilopmaat.nl) de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Alle producten op de website zuilopmaat.nl zijn op maat gemaakt en kunnen derhalve dan ook niet retour gezonden worden.
 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en  (zuilopmaat.nl), dan wel tussen  (zuilopmaat.nl) en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en  (zuilopmaat.nl), is  (zuilopmaat.nl) niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van (zuilopmaat.nl).
 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft  (zuilopmaat.nl) ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat (zuilopmaat.nl) gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan (zuilopmaat.nl) kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan  (zuilopmaat.nl) schriftelijk opgave doet van een adres, is  (zuilopmaat.nl) gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan  (zuilopmaat.nl) schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door (zuilopmaat.nl) gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat  (zuilopmaat.nl) deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met (zuilopmaat.nl) in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door (zuilopmaat.nl) vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4  (zuilopmaat.nl) is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.